• A-merken   •   Persoonlijk en vakkundig advies   •   Volledige service van verkoop tot transport

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Webshopvoorwaarden
Dit zijn de algemene voorwaarden van Gebratech BV, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 75278650, hierna genoemd ‘Verkoper’.

Artikel 1 – Algemeen
1.1 In deze webshopvoorwaarden wordt onder “Klant” de (rechts)persoon verstaan die via zijn account producten uit de webshop koopt en eventueel doorverkoopt.
1.2 Onder Webshop wordt de online winkel van Gebratech verstaan, waarop Klanten gereedschap en machines kunnen aanschaffen voor werkzaamheden in de bos, tuin- en parkbranche.
1.3 Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijken van deze webshopvoorwaarden.
1.4 Als enige bepaling van deze webshopvoorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, dan gelden de overige bepalingen onverkort. Partijen zullen in dat geval in overleg treden en nieuwe bepalingen overeenkomen om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen.
1.5 Verkoper behoudt zich het recht voor om deze webshopvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Voortgezet gebruik, nadat de webshopvoorwaarden zijn gewijzigd of zijn aangevuld, wordt gezien als acceptatie van de nieuwe webshopvoorwaarden.
1.6 Tevens zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing op alle leveringen en verkopen door de Verkoper. Bij eventuele tegenstrijdigheden met deze webshopvoorwaarden, gaan de bepalingen uit deze webshopvoorwaarden voor.

Artikel 2 – Aanbod en bestellen
2.1 Verkoper zal de producten die hij in de Webshop aanbiedt, voor zover redelijk, duidelijk, volledig en waarheidsgetrouw afbeelden en/of beschrijven. Wanneer er een product wordt aangeboden met een beperkte geldigheidsduur, dan wordt de beperking duidelijk bij het betreffende product vermeld.
2.2 Elk aanbod bevat de informatie waardoor het voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan aanvaarding van het aanbod verbonden zijn. Onder deze informatie wordt onder andere verstaan: de koopprijs, de levertijd, de wijze van betaling, het herroepingsrecht, de bezorgkosten, eventuele andere vormen van dienstverlening (bijvoorbeeld deskundigen) en eventuele beperkingen aan de dienstverlening. Verkoper spant zich in om binnen 30 dagen een product te leveren zoals die in de omschrijving van het aanbod is vermeld.
2.3 Wanneer het product op maat gemaakt moet worden en de prijs vooraf niet is vast te stellen, wordt bekend gemaakt op welke wijze de prijs zal worden berekend.
2.4 De genoemde prijzen in het aanbod in de Webshop zijn altijd exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. In het bestellingoverzicht wordt een overzicht inclusief btw weergegeven.
2.6 Bestellingen worden in een overzicht aan Klant weergegeven. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om dit overzicht, dat geldt als bewijs, op te slaan of te printen.

Artikel 3 – Levering
3.1 Alle artikelen kunnen in Nederland worden geleverd. Indien de Klant de bestelling in het buitenland geleverd wil hebben, kunnen er restricties gelden. De eventuele restricties worden bij het betreffende product weergegeven.
3.2 Het geleverde product moet de eigenschappen bezitten die de Klant bij normaal gebruik van het product mag verwachten. Dit geldt ook bij bijzonder gebruik voor zover partijen bij het sluiten van de overeenkomst dit bijzondere gebruik hebben voorzien.
3.3 Indien de levering niet op korte termijn kan plaatvinden wordt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk via e-mail op de hoogte gesteld met de reden van vertraging. De leveringstermijn is een streefdatum en is nooit aan te merken als een fatale termijn. Overschrijden van de termijn levert geen recht tot ontbinding of schadevergoeding op, behoudens opzet en grove schuld van Verkoper.
3.4 Wanneer de Klant een verkeerd, of een fout in het, afleveradres heeft doorgegeven is dit de verantwoordelijkheid van de Klant. Het wijzigen van het afleveradres kan leiden tot extra kosten.
3.5 Eventuele verzend of transportkosten worden afzonderlijk in het bestellingoverzicht weergegeven. Deze kosten komen voor  de rekening van de Klant.
3.6 Verkoper behoudt zich het recht voor om de levering van de gehele bestelling in delen te bezorgen.
3.7 Ingeval een bestelling niet kan worden geleverd wordt het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen teruggestort te worden op rekening van Klant.
3.8 Het transportrisico ligt bij de Verkoper hieronder wordt verstaan, het laden, lossen, vervoer en opslag van het product.
3.9 Indien de Klant aangeeft dat er te weinig goederen zijn gezonden geldt als enige maatstaf het weegbriefje of de controletelling van de Verkoper. Deze gegevens bieden tevens de basis voor verrekening van de gecontracteerde hoeveelheid, waarbij verschillen evenredig worden verdeeld over de verschillende posten waaruit zendingen eventueel bestaan.

Artikel 4 – Herroepingsrecht
4.1 Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Verkoper. De bestelling kan in delen worden bezorgd, de termijn van het herroepingsrecht begint te lopen op het moment dat het laatste deel is bezorgd.
4.2 Als de Verkoper de melding van herroeping door de Klant elektronisch ontvangt stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
4.3 De Verkoper vergoedt alle betalingen van de Klant onverwijld maar binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping heeft toegezonden. Klant verbindt zich er toe het geleverde product onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking binnen 14 dagen terug te zenden aan Verkoper. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor de Klant.
4.4 De Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.
4.5 De Verkoper kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Verkoper dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Het gaat dan om een overeenkomst waarbij de Klant de Verkoper specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:
- aanvullende dienstverlening waar de Klant niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;
- de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;
4.6 Het recht van Klant om zich te beroepen op een gebrek in een zaak komt te vervallen indien:
a.  de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel niet conform de gebruiksinstructies of anderszins onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld; en/of
b. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor  kwaliteitsverlies is opgetreden.

Artikel 5 – Klachten
5.1 Indien Klant een klacht heeft over de dienstverlening of het aangeschafte product dient Klant binnen 8 dagen na levering, of in geval van verborgen gebreken acht dagen na ontdekking van het gebrek of het moment waarop de ontdekking redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk kenbaar te maken.
5.2 Verkoper zal binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht reageren. Indien de klacht gegrond is zal Verkoper al het mogelijke in werking stellen om de situatie ten behoeve van de Klant te herstellen.
5.3 Klachten geven geen recht tot opschorting van de betalingsverplichting van reeds gekochte producten en/of restitutie van gedane betalingen.
 
Artikel 6 – Betalen
6.1 Klant dient bij het bestellen van het product in de Webshop direct af te rekenen via iDEAL of op een andere door Verkoper aangeboden wijze.
6.2 Wanneer Klant niet afrekent, wordt het bestelproces afgebroken. De producten die de Klant in zijn winkelmand heeft gestopt zullen na het afbreken van de sessie niet voor hem gereserveerd zijn.
6.3 Klant meldt onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Verkoper.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid
7.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van Klanten, waaronder begrepen het delen van, en de inhoud van, bestanden, gegevens en/of materialen die via de Webshop van de Verkoper beschikbaar wordt gesteld.
7.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor kennelijke schrijf en typefouten in het aanbod of de productomschrijving.
7.2 Verkoper is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van overmacht, waaronder technische storingen, of een toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers of Klanten of uit onrechtmatige daad van toeleveranciers of Klanten.
7.3 Verkoper is in ieder geval niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, die verband houdt met of voortvloeit uit de diensten die Verkoper verricht en/of het gebruik van de Webshop.
7.4 Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Verkoper zich bediend bij de uitvoering van de overeenkomst en komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Verkoper.

Artikel 8 – Privacy
8.1 Verkoper beschermt persoonsgegevens volgens het geldende recht in Nederland, en gebruikt de gegevens enkel in het kader van de dienstverlening. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
8.2 Doordat Klant via de Webshop van Verkoper het product besteld, staat Klant uitdrukkelijk toe dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden zoals administratie, beheer van bestellingen, levering en factureren, het opvolgen van solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor de marketing en reclamedoeleinden zal enkel plaatsvinden indien de Klant hiertoe uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven tijdens het bestelproces.
8.3 Verkoper zal medewerking verlenen aan verstrekking van persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting of een gerechtelijke uitspraak na te komen.
8.4 Verkoper spant zich in om al wat in haar macht ligt in het werk te stellen ten einde haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen vormen van onrechtmatig gebruik. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de actuele stand van zaken in de techniek en de eisen van goed vakmanschap die daarmee samen hangen. Verkoper zal alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid van de Webshop te waarborgen.

Artikel 9 – Overige bepalingen
9.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verkoper gevestigd is.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Vincent Geerts
VincentGeerts